Algemene Voorwaarden

Algemene Bepalingen

Artikel 1 | Aanvaarding voorwaarden
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van 0900-TAXATIE, alsmede op de door 0900-TAXATIE geleverde producten en diensten. Het (verdere) gebruik van de diensten van 0900-TAXATIE houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. 0900-TAXATIE behoudt zich het recht voor de voorwaarden die op het gebruik van haar telefonische diensten alsmede het gebruik van de website van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. De gebruiker wordt geacht de algemene bepalingen regelmatig tot zich te nemen om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.
Artikel 2 | Auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker respecteert de intellectuele eigendomsrechten van 0900-TAXATIE. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de websites en de producten en diensten van 0900-TAXATIE en voor het doel waarvoor deze aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, mag niets van de websites of onderliggende programmatuur en van de producten of diensten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, bewerkt of anderszins gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van 0900-TAXATIE.
Artikel 3 | Uitsluiting van aansprakelijkheid
0900-TAXATIE spant zich in om de informatie op de websites en in haar producten en diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de (algemeen of individueel) verstrekte informatie (waaronder taxatiegegevens) kunnen geen rechten of garanties worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. 0900-TAXATIE sluit iedere aansprakelijkheid voor door haar verstrekte informatie en voor ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. 0900-TAXATIE sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden verstrekte informatie uitdrukkelijk uit. 0900-TAXATIE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarvan links zijn opgenomen op haar websites.
Artikel 4 | Communicatie
Iedere communicatie tussen 0900-TAXATIE en de gebruiker kan online dan wel elektronisch geschieden, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan dwingendrechtelijk wordt afgeweken. De door 0900-TAXATIE opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de gebruiker. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de gebruiker, komt dit voor risico van de gebruiker, ook indien de mailbox bij een derde is gehuisvest.
Artikel 5 | Informatieplicht
De gebruiker komt ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toe indien 0900-TAXATIE niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van de gebruiker op grond van schending door 0900-TAXATIE van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft. Toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW is uitgesloten.
Artikel 6 | Beschikbaarheid
0900-TAXATIE spant zich in haar diensten zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de telefonische dienst of de gekoppelde website. Het staat 0900-TAXATIE te allen tijde vrij de toegang tot (een gedeelte van) de websites voor een gebruiker te blokkeren als de gebruiker naar het oordeel van 0900-TAXATIE in strijd handelt of heeft gehandeld met deze voorwaarden.
Artikel 7 | Medewerking gebruiker
Alle opdrachten worden door 0900-TAXATIE uitgevoerd op basis van de door de gebruiker aan 0900-TAXATIE tijdig kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. De gebruiker zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
Artikel 8 | Uitsluiting andere algemene voorwaarden
0900-TAXATIE behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De gebruiker verklaart voor de aanbieding, c.q. eerste aanbieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te stemmen. Hij onthoudt zich van het toepasselijk verklaren van eigen algemene voorwaarden. Eventueel door gebruiker van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of aanvullingen op de aankoopovereenkomst worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door 0900-TAXATIE schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 9 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank te Almelo is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over eventuele tussen partijen bestaande geschillen.
Artikel 10 | Privacy statement
0900-TAXATIE gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde websites. 0900-TAXATIE gebruikt die gegevens om de prestaties van die websites te verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten); om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door relaties met de gebruikers van de websites tot stand te kunnen brengen en/of uit te breiden). 0900-TAXATIE gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de gebruikers van de websites zelf aan 0900-TAXATIE ter beschikking stellen. De gebruikers stellen die gegevens (zoals browsertype en IP-adres) onder andere ter beschikking door hun browser cookies te laten accepteren en door zich op de websites te registreren. 0900-TAXATIE respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens van de websites de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. 0900-TAXATIE draagt er door die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. 0900-TAXATIE is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens respecteren. 0900-TAXATIE is voor alle vragen over het gebruik van persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde websites bereikbaar via: info@0900-taxatie.nl

Bemiddelingsvoorwaarden

Artikel 1 | Inleiding
0900-TAXATIE legt zich toe op de waardebepaling en bemiddeling van voertuigen met behulp van haar telefonische dienst en website. 0900-TAXATIE draagt er zorg voor dat één van de geselecteerde kopers dit voertuig voor de voucherwaarde afneemt.
Artikel 2 | Definities
In deze algemene bemiddelingsvoorwaarden (hierna “ABV”) wordt verstaan onder: aanbieder: de gebruiker van de telefonische taxatiedienst 0900-TAXATIE, welke in de uitoefening van beroep of bedrijf een waardebepaling op het voertuig laat uitbrengen. aankoopovereenkomst: koopovereenkomst tussen de door 0900-TAXATIE geselecteerde koper en aanbieder. voucherwaarde: geldbedrag in Euro’s dat telefonisch aan de aanbieder is meegedeeld, en is bevestigd middels een per e-mail verzonden voucher met de correcte, bij 0900-TAXATIE bekende, gegevens aan de aanbieder. voucher: inwisselbaar document met de waarde waarvoor gekocht wordt door de koper indien de aanbieder hier gebruik van maakt. koper: geselecteerde partner van 0900-TAXATIE met wie de koopovereenkomst door de aanbieder gesloten wordt. verkoper: aanbieder met wie in de uitoefening van beroep of bedrijf een koop tot stand gekomen is met een koper middels bevestiging van de voucherwaarde. voertuig: het door aanbieder/verkoper ter taxatie/verkoop aangeboden voertuig zoals getoond en in de staat als omschreven op de door 0900-TAXATIE uitgegeven voucher.
Artikel 3 | Toepasselijkheid van de algemene bemiddelingsvoorwaarden
Deze ABV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge, schriftelijke, elektronische en online aanbiedingen en mededelingen aan en/of van 0900-TAXATIE. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Voor de geldende voorwaarden betreffende de transactie tussen verkoper en koper dient verwezen te worden naar de Algemene In- en Verkoopvoorwaarden van de kopende partij.
Artikel 4 | Totstandkoming en ontbinding van de Voucheracceptatie
Een acceptatie van de voucher komt tot stand als deze door de verkoper online wordt bevestigd in de door 0900-Taxatie aangeboden online bevestigingsmodule. Van acceptatie is sprake als de door de verkoper bevestigde voucher schriftelijk dan wel via elektronische weg door 0900-Taxatie is bevestigd. 0900-Taxatie behoudt zicht het recht voor om een acceptatie terug te trekken en vergissingen bij acceptatie te herstellen zonder dat de aanbieder hieraan rechten kan ontlenen. Aanvullingen en / of wijzigingen van de overeenkomst gelden slechts indien zij door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch zijn vastgelegd.
Artikel 5 | Gebruik van voucher
Om een overeenkomst tot verkoop van het aangeboden voertuig via 0900-TAXATIE te kunnen sluiten, dient men te beschikken over een door de taxateur van 0900-TAXATIE afgegeven voucher, die er voor zorgen dat u toegang krijgt tot de online bevestigingsmodule van 0900-TAXATIE. Een voucher is enkel te bevestigen door aanbieders die deze ABIV hebben geaccepteerd. 0900-TAXATIE is te allen tijde bevoegd de verleende voucher in te trekken of de werking daarvan tijdelijk op te schorten. In dat kader is aanbieder gehouden om aan 0900-TAXATIE terstond melding te maken van het feit dat zijn faillissement is aangevraagd of dat hij (voorlopig) surseance van betaling heeft verzocht dan wel in geval (een deel van) zijn (handels-)voorraad in beslag is genomen. De voucher is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door een handelsbevoegde functionaris van de geregistreerde aanbieder. Bij overtreding hiervan is de aanbieder een direct opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare boete verschuldigd van € 1.000,00 per overtreding. Voor zover 0900-TAXATIE dientengevolge schade lijdt heeft zij naast de boete recht op volledige schadevergoeding.
Artikel 6 | Levering
De verkoper dient het voertuig voor levering beschikbaar te stellen binnen de overeengekomen leveringstermijn. Levering vindt plaats op het moment dat de auto wordt opgehaald bij de verkoper door of in opdracht van 0900-TAXATIE of de geselecteerde koper dan wel, als de verkoper daarvoor kiest, door hem wordt afgeleverd bij de door 0900-TAXATIE geselecteerde koper. Voertuigen worden door de geselecteerde kopers van 0900-TAXATIE veelal terstond doorverkocht en daarom is verkoper bij overschrijding van de leveringstermijn zonder ingebrekestelling, in verzuim. De verkoper dient het voertuig te leveren compleet met correcte NAP, reservesleutels, masterkeys, codekaarten, alarmcertificaten, geldig en volledig Nederlands kentekenbewijs en alle overige documenten cq. items welke tot het object behoren, tenzij het ontbreken van een of ander schriftelijk tussen 0900-TAXATIE en aanbieder ten tijde van de acceptatie als genoemd in artikel 4 van deze voorwaarden in de overeenkomst is vastgelegd. 0900-TAXATIE heeft het recht om het voertuig na levering te (doen) inspecteren en indien bij haar niet bekende gebreken (waaronder ook het gebruik als Taxi) en/of plaatschade is geconstateerd, niet te accepteren. 0900-TAXATIE zal daarvan binnen vijf werkdagen na binnenkomst melding maken. Binnenkomst vindt plaats op het moment dat het voertuig na ophalen wordt afgeleverd bij de geselecteerde koper van 0900-TAXATIE. Als verkoper ervoor kiest om het voertuig zelf af te leveren bij de koper van 0900-TAXATIE, maar dat niet doet binnen de overeengekomen termijn en hij dus in verzuim is, zal het voertuig door de koper worden afgehaald op het adres van de verkoper. De kosten van op- en overslag en transport zullen aan de verkoper in rekening worden gebracht. De verkoper is aansprakelijk voor een mindere opbrengst, waaronder bij het niet nakomen van de overeengekomen levertermijn en voor de door 0900-TAXATIE gemaakte kosten, terwijl hij geen aanspraak op een meerdere opbrengst kan maken. 0900-TAXATIE is ook bevoegd nakoming te vorderen zonder rechterlijke tussenkomst alsmede schadevergoeding. De verkoper is verplicht om binnen 24 uur na ontvangst van de betaling het kentekenbewijs van het voertuig aangetekend per post aan de door 0900-TAXATIE geselecteerde koper te versturen, dan wel anderszins aan koper ter hand te stellen. Als verkoper toerekenbaar te kort schiet is 0900-TAXATIE of de door 0900-TAXATIE geselecteerde koper niet gehouden de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen.
Artikel 7 | Betaling koopsom
Koper zal de koopsom zoals vermeld op de overeenkomst betalen op de bankrekening zoals vermeld op de door of namens verkoper toegezonden factuur, binnen de termijn zoals afgesproken tussen verkoper en koper uiterlijk 24 uur na binnenkomst van het voertuig bij de koper.
Artikel 8 | Verplichtingen van de aanbieder
Aanbieder is gehouden een hoge standaard van stiptheid en professionele zorg te betrachten bij het beschikbaar stellen van de informatie op basis waarvan 0900-TAXATIE een waardebepaling doet en de door 0900-TAXATIE geselecteerde koper de hierop volgende overeenkomst accepteert. Als aanbieder nalaat de vereiste zorg te betrachten, is hij voor eventuele schade die dient ten gevolge door koper wordt geleden aansprakelijk.
Artikel 9 | Niet kenbare gebreken
Het bepaalde in artikel 6 van deze ABV met betrekking tot de meldingstermijn voor niet geaccepteerde gebreken en/of plaatschade laat onverlet dat ten tijde van de inspectie niet kenbare gebreken bij de verkoper kunnen worden verhaald tot een maand na binnenkomst. Bij het niet leveren van het voertuig zoals bevestigd zullen er kosten in rekening gebracht worden van 5% met een maximum van € 1.500,-
Artikel 10 | Risico-overname en beschadiging
Bij levering wordt het voertuig eigendom van de door 0900-TAXATIE geselecteerde koper. Het risico voor schade is gedurende het uitgevoerde transport voor rekening van de partij die het transport van het voertuig heeft georganiseerd.
Artikel 11 | Meldingsplicht aanbieder
Aanbieder is gehouden om te allen tijde een wijziging inzake zijn registratie met de Kamer van Koophandel en/of de RDW terstond schriftelijk bekend te maken aan 0900-TAXATIE.
Artikel 12 | Geschillen beslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen aanbieder en 0900-TAXATIE worden beslecht door de Rechtbank te Almelo. 0900-TAXATIE blijft echter bevoegd de aanbieder te dagvaarden voor de volgens de wet of een toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter. Een mogelijk geschil over de kwaliteit van de omschreven auto kan door onafhankelijke inspectie door zowel in de branche als voor 0900-TAXATIE, koper- en verkopende partij geaccepteerde bedrijven vastgesteld worden. Partijen confirmeren zich aan de uitspraak van deze inspectie.